Vacature Raad van Toezicht

Design Museum Den Bosch is een museum gewijd aan historisch, hedendaags en toekomstig design. Het museum bereidt zich in zijn ontwikkeling tot een museum van (inter)nationale betekenis voor op ambitieuze nieuwbouw in Den Bosch. Voor het beleidsplan, het programma, de activiteiten, de organisatie en de samenstelling van de Raad van Toezicht verwijzen we naar de website: www.designmuseum.nl

De Raad van Toezicht van Design Museum Den Bosch is op zoek naar:

Drie leden Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model, waarbij de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing en de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op het beleid van de directie. De RvT staat de directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie. De RvT draagt tevens zorg voor de beoordeling van het functioneren van de directie. Leden van de RvT treden op als ambassadeur en representeren in overleg met het bestuur de organisatie bij externe gelegenheden.

De Raad van Toezicht van Design Museum Den Bosch, die op dit moment uit drie personen bestaat, is op zoek naar drie nieuwe leden:

–           In verband met het aflopen van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter zoeken wij per medio september 2024 een nieuwe voorzitter met ruime ervaring op het gebied van toezicht houden en aantoonbare affiniteit met het culturele veld.

–           Voor de vervulling van een bestaande vacature zijn wij op zoek naar een bestuurslid met financieel inzicht en aantoonbare affiniteit met het culturele veld.

–           Vanwege uitbreiding van onze raad zoeken wij een bestuurslid dat midden in het culturele veld staat.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar. De RvT komt minimaal zes keer per jaar bijeen voor de reguliere vergadering met de directie van het museum. Daarnaast zijn er in verband met de voorgenomen nieuwbouw met regelmaat extra (zoom)bijeenkomsten waarbij aanwezigheid gewenst is. Van de nieuwe leden verwachten wij dat hij/zij voldoen aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals onderstaand geschetst.

Verantwoordelijkheden leden van de Raad van Toezicht zoals in de statuten is vastgelegd:

 • Het toezichthouden op de algemene gang van zaken in het museum;
 • Het toezichthouden op het door de directie gevoerde beheer en beleid;
 • Het beoordelen van het vervullen van nevenfuncties door de directie;
 • Het benoemen en ontslaan van de directie;
 • Het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
 • Het naleven van de Code Cultural Governance op basis van pas toe of leg uit;
 • Het goedkeuren van directiebesluiten m.b.t. beleidsbepalende zaken;
 • De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 • De vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 • Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 • De benoeming van de accountant.

Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de RvT bevat (tenminste) de volgende aspecten:

 • De leden hebben affiniteit met cultuur en bij voorkeur ook design in de breedste betekenis van het woord;
 • De leden hebben zicht op actuele maatschappelijke en/of culturele ontwikkelingen en beschikken over relevante contacten;
 • De leden beschikken bij voorkeur over bestuurlijke ervaring en hebben affiniteit met maatschappelijke organisaties, een Bossche of Noord-Brabantse connectie strekt tot aanbeveling;
 • Van de leden wordt verwacht dat ze een visie hebben op het beleid van de directeur/bestuurder met betrekking tot strategie, positionering, samenwerking, cultureel ondernemerschap, etc.;
 • Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te handelen;
 • De leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden;
 • Daarnaast hebben de leden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten alsmede naar een representatieve vertegenwoordiging van de samenleving;
 • De functie is onbezoldigd; gemaakte kosten worden vergoed.

Procedure
U kunt uw interesse kenbaar maken door uw brief en CV per e-mail te sturen aan prof.dr. Titus M. Eliëns, voorzitter van de Raad van Toezicht Design Museum Den Bosch, t.a.v. de directie assistent, mevrouw Monique Willemse via mwillemse@designmuseum.nl. De procedure omvat naast brief en CV een persoonlijk gesprek met de Raad van Toezicht en een gesprek met de Directie en Raad van Toezicht.
Voor verdere vragen over de procedure of over de inhoud van de functie kunt u per e-mail contact opnemen met prof dr. Titus M. Eliëns (via Monique Willemse mwillemse@designmuseum.nl).